1- فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه سوخت و احتراق

2- بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه 

3- ایجاد ارتباط بین محققین دانشگاه های مختلف

4- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه سوخت و احتراق

5- ارائه مسائل و مشکلات صنعت در زمینه سوخت و احتراق توسط صنعتگران

6- برگزاری کارگاه‌های نرم افزاری و نمایشگاه دستاورد های صنعتی در زمینه سوخت و احتراق