دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

نشانی: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز-  دانشکده مهندسی مکانیک (ساختمان شماره 14) - طبقه اول

تلفن: 33393053-041 موبایل: 09300356873

دورنگار: 33354153-041  کد پستی: 5166614766

Email: fcci-2020@tabrizu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.