دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

نشانی: تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- انتهای خیابان گلگشت- دانشگاه تبریز- ساختمان شماره 14 دانشکده فنی و مهندسی مکانیک - طبقه اول

تلفن: 33393053-041 موبایل: 09300356873

دورنگار: 33354153-041  کد پستی: 5166614766

Email: fcci-2020@tabrizu.ac.ir

Refresh Code