هزینه های همایش از طریق لینک زیر قابل پرداخت است:

لینک پرداخت هزینه کنفرانس

در صفحه پرداخت توضیحات لازم در باره نام نویسنده مسئول مقاله، هزینه پرداختی و نوع شرکت در کنفرانس قید گردد و تصویر رسید پرداخت برای دبیرخانه ارسال گردد.