برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نویسندگان غیر دانشجو

2,500,000

ریال

دانشجویان

1,500,000

ریال

دانشجویان بدون ارائه مقاله

1,000,000

ریال

متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون مقاله

2,000,000

ریال

شرکت در هر کارگاه

500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.