برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نویسنده

2,500,000

ریال

دانشجویان

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.