برای ثبت نام به عنوان حمایت کننده، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید.

فرم ثبت نام حمایت کنندگان

1

ریال
نام حمایت کننده را وارد کنید.