آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-12-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-12-20
تاریخ شروع کنفرانس
1399-05-21
تاریخ پایان کنفرانس
1399-05-22