برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

21 مرداد 1399
17:00-19:00

0

ریال
شرکت در هر کارگاه

500,000

ریال
شرکت کنندگان: 7
آقای دکتر مرتضی یاری

21 مرداد 1399
17:00-19:00

0

ریال
شرکت در هر کارگاه

500,000

ریال
آقای دکتر محمدتقی شروانی تبار
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.