کمیته علمی

مرتضی یاری

مرتضی یاری

دبیر کمیته علمی
myaritabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
علیرضا الهامی امیری

علیرضا الهامی امیری

عضو کمیته علمی
elhamiiauj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی بیدآبادی

مهدی بیدآبادی

عضو کمیته علمی
bidabadiiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت
سید علی جزایری

سید علی جزایری

عضو کمیته علمی
jazayerikntu.ac.ir
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
صمد جعفرمدار

صمد جعفرمدار

عضو کمیته علمی
s.jafarmadarurmia.ac.ir
دانشگاه ارومیه
محرم جعفری

محرم جعفری

عضو کمیته علمی
mjafaritabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
سیامک جمالی

سیامک جمالی

عضو کمیته علمی
sjamalitabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
محمود چهارطاقی

محمود چهارطاقی

عضو کمیته علمی
chahartaghishahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود
سیامک حسین پور

سیامک حسین پور

عضو کمیته علمی
hossainpoursut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند
قاسم حیدری نژاد

قاسم حیدری نژاد

عضو کمیته علمی
gheidarimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
شهرام خلیل آریا

شهرام خلیل آریا

عضو کمیته علمی
sh.khalilaryaurmia.ac.ir
دانشگاه ارومیه
رحیم خوشبختی سرای

رحیم خوشبختی سرای

عضو کمیته علمی
khoshbakhtisut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند
سید اسماعیل رضوی

سید اسماعیل رضوی

عضو کمیته علمی
razavitabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
وحید زارع

وحید زارع

عضو کمیته علمی
v.zareuut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه
محمد حسن سعیدی

محمد حسن سعیدی

عضو کمیته علمی
samansharif.edu
دانشگاه صنعتی شریف
سید صادق سیدلو

سید صادق سیدلو

عضو کمیته علمی
seiiedlootabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
سیدمحمد سیدمحمودی

سیدمحمد سیدمحمودی

عضو کمیته علمی
s_mahmouditabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
سپهر صنایع

سپهر صنایع

عضو کمیته علمی
sepehriust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم عبدی اقدم

ابراهیم عبدی اقدم

عضو کمیته علمی
eaaghdamuma.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی
یحیی عجب شیرچی

یحیی عجب شیرچی

عضو کمیته علمی
yajabshirtabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
علیرضا علی پور

علیرضا علی پور

عضو کمیته علمی
a.alipoorshirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
هادی غائبی

هادی غائبی

عضو کمیته علمی
hghaebiuma.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی
وحید فرهنگ مهر

وحید فرهنگ مهر

عضو کمیته علمی
farhangmehrbonabu.ac.ir
دانشگاه بناب
حمیدرضا قاسم زاده

حمیدرضا قاسم زاده

عضو کمیته علمی
ghassemzadehtabrizu.ac.ir
دانشگاه تبریز
امیرحسن کاکایی

امیرحسن کاکایی

عضو کمیته علمی
kakaee_ahiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کشاورز

علی کشاورز

عضو کمیته علمی
keshavarzkntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدحسن کیهانی

محمدحسن کیهانی

عضو کمیته علمی
h_kayhanishahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود
فرزاد محمدخانی

فرزاد محمدخانی

عضو کمیته علمی
f.mohammadkhaniurmia.ac.ir
دانشگاه ارومیه
سید محمدرضا مدرس رضوی

سید محمدرضا مدرس رضوی

عضو کمیته علمی
m-razavium.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
امیر مردانی

امیر مردانی

عضو کمیته علمی
amardanisharif.edu
دانشگاه صنعتی شریف
کیومرث مظاهری

کیومرث مظاهری

عضو کمیته علمی
kiumarsmodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا

عضو کمیته علمی
mehrpoyaut.ac.ir
دانشگاه تهران
سید مصطفی آقا میرسلیم

سید مصطفی آقا میرسلیم

عضو کمیته علمی
mirsalimcsr.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین نامی

حسین نامی

عضو کمیته علمی
h.namimaragheh.ac.ir
دانشگاه مراغه
بهمن نجفی

بهمن نجفی

عضو کمیته علمی
najafibuma.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی
غلام حسن نجفی

غلام حسن نجفی

عضو کمیته علمی
g.najafimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
علی قلی نیایی

علی قلی نیایی

عضو کمیته علمی
aniaeitabrizy.ac.ir
دانشگاه تبریز
محمد وجدی

محمد وجدی

عضو کمیته علمی
vajdiuma.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی