حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده اختیاری نوع 1
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی